Badanie gruntu przed zakupem działki

Badanie gruntu wykonuje certyfikowana jednostka badawcza lub akredytowane laboratoria w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko. 5 września 2016 r wprowadzone w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do grupy gruntów I. W czwartej grupie znalazły miejsce tereny przemysłowe i komunikacyjne.

I etap- ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie;
II etap- ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane na danym terenie;
III etap- zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem;
IV etap- zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie tych badań. Ustalenie lokalizacji pobrania próbek.
– powierzchnia do 0.05 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 1 sekcję,
– powierzchnia powyżej 0.05 ha do 1 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej od 0.1 ha,
– powierzchnia powyżej 1 ha do 10 ha ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0.5 ha.
Do każdej sekcji wyznacza się co najmniej 15 punktów pobrania próbek pojedynczych, by uzyskać 1 zbiorczą dla całego terenu. Powstaje ona w wyniku wymieszania wszystkich 15 próbek. Próby mieszane pobiera się z głębokości 0 – 0.25 m. Inne próby niemieszane pobierane są z głębokości od 0.25 do 1.00 metra. W przypadku wystąpienia gruntów nasypowych lub lokalnych źródeł zanieczyszczeń, pobiera się dodatkowe próby z głębokości powyżej 1.0 metr w przedziałach nie większych niż 2.0 metry.
Dokumentacja badań musi zawierać:
– datę pobrania próbek;
– miejsce pobrania próbek (współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GPS);
– głębokości pobierania próbek;
– sposób użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek;
– wnioski i zalecenia.
V etap- badania szczegółowe.
W przypadku, gdy wstępne badanie gruntu nie wykaże zanieczyszczeń nie ma konieczności wykonywania badań szczegółowych. Gdy badania wstępne wykazały zanieczyszczenia należy opracować program badań szczegółowych i przeprowadzić te badania, które powinny posiadać szczegółową dokumentację badań, wraz z mapą przedstawiająca zasięg stwierdzonego zanieczyszczenia w planie oraz przekroje ilustrujące przebieg granicy gruntów skażonych w planie. W przypadku występowania wody gruntowej należy wskazać kierunek jej spływu.

Korzyści płynące z przeprowadzonych badań

Dzięki badaniu dowiesz się w jaki sposób lokalne warunki wodne i gruntowe wpłyną na Twoją konstrukcję. Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody, wykonane przed zakupem działki, pozwolą sprawdzić stan czystości środowiska interesującego Cię terenu i uniknąć nawet wielomilionowego kosztu utylizacji gruntu.Bez sprawdzenia gruntu przed podpisaniem umowy nie jesteśmy często w stanie ocenić, czy przypadkiem pół roku temu nie były składowane tu np. akumulatory.
Pamiętaj, by nie wierzyć sprzedawcy działki na tzw. słowo, pominięcie tego badania wystawia Cię na zbędne ryzyko, którego koszty są niewspółmiernie wysokie w stosunku do samego badania. Niejednokrotnie koszt utylizacji zanieczyszczonego gruntu liczony jest w milionach złotych. Zawsze prośmy o potwierdzenie przeprowadzenia badania na piśmie. Jeżeli okaże się, że grunt, który zamierzaliśmy kupić jest zanieczyszczony, żądajmy okazania planu remediacji (plan oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego). Jeżeli nie otrzymamy takiego dokumentu, warto zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub firm zawodowo zajmujących się remediacją z prośbą o analizę.

Badanie gruntu – statystyki

Niestety ponad połowa ankietowanych nie wiedziała, że takie badania można i powinno się wykonać, 40 % przyznało, że inne czynnik były ważniejsze w procesie decyzyjnym. Specjaliści twierdzą, że ok 10% gruntów w Polsce jest silnie zanieczyszczona.
Pamiętajmy że to nam, jako kupującym powinno zależeć na bezpieczeństwie swojej rodziny.

www.geotest.pl

ikm.org.pl

2018-09-06T12:04:06+00:00 wrzesień 6th, 2018|zakup działki|0 Comments

Leave A Comment