Badanie gruntu przed zakupem działki

Przeglądając oferty sprzedaży działek budowlanych poza lokalizacją, ukształtowaniem, dostępnością mediów należy zwrócić uwagę na badanie jakości gruntu pod względem zanieczyszczeń. Coraz częściej spotykamy osoby, które przymierzając się do kupna działki, nawet o tym nie pomyślą. Często jest to wynikiem zwykłej niewiedzy, lub skupienia się na innych formalnościach. Problemy tę bardzo często pojawiają się przy zakupie działki za tzw. okazyjną cenę.

Na czym polega badanie zanieczyszczenia gruntu i wody oraz kto je wykonuje?

Badanie to wykonuje certyfikowana jednostka badawcza lub akredytowane laboratoria w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko. 5 września 2016 r wprowadzone w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska, określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do grupy gruntów I. W czwartej grupie znalazły miejsce tereny przemysłowe i komunikacyjne.
I etap – ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie;
II etap – ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane na danym terenie;
III etap – zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem;
IV etap – zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie tych badań. Ustalenie lokalizacji pobrania próbek.
– powierzchnia do 0.05 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 1 sekcję
– powierzchnia powyżej 0.05 ha do 1 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej od 0.1 ha
– powierzchnia powyżej 1 ha do 10 ha ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0.5 ha
V etap- badania szczegółowe.

Do każdej sekcji wyznacza się co najmniej 15 punktów pobrania próbek pojedynczych, by uzyskać 1 zbiorczą dla całego terenu. Powstaje ona w wyniku wymieszania wszystkich 15 próbek. Próby mieszane pobiera się z głębokości 0 – 0.25 m. Inne próby niemieszane pobierane są z głębokości od 0.25 do 1.00 metra. W przypadku wystąpienia gruntów nasypowych lub lokalnych źródeł zanieczyszczeń, pobiera się dodatkowe próby z głębokości powyżej 1.0 metr w przedziałach nie większych niż 2.0 metry.
Dokumentacja badań musi zawierać:
– datę pobrania próbek;
– miejsce pobrania próbek (współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GPS);
– głębokości pobierania próbek;
– sposób użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek;
– wnioski i zalecenia

W przypadku, gdy badania wstępne nie wykazały zanieczyszczeń nie ma konieczności wykonywania badań szczegółowych. Gdy badania wstępne wykazały zanieczyszczenia, należy opracować program badań szczegółowych i przeprowadzić badania. Powinny one posiadać szczegółową dokumentację badań, wraz z mapą przedstawiająca zasięg stwierdzonego zanieczyszczenia w planie oraz przekroje ilustrujące przebieg granicy gruntów skażonych w planie. W przypadku występowania wody gruntowej należy wskazać  kierunek jej spływu.

Korzyści płynące z przeprowadzonych badań

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody, wykonane przed zakupem działki, pozwolą sprawdzić stan czystości środowiska interesującego Cię terenu i uniknąć nawet  wielomilionowego kosztu utylizacji gruntu. Bez sprawdzenia gruntu przed podpisaniem umowy nie jesteśmy często w stanie ocenić, czy przypadkiem pół roku temu nie były składowane tu np. akumulatory. Pamiętaj, by nie wierzyć sprzedawcy działki na tzw. słowo. Zawsze prośmy o potwierdzenie przeprowadzenia badania na piśmie. Jeżeli okaże się, że grunt, który zamierzaliśmy kupić jest zanieczyszczony, żądajmy okazania planu remediacji (plan oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego). Jeżeli nie otrzymamy takiego dokumentu, warto zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub firm zawodowo zajmujących się remediacją z prośbą o analizę.

Badanie gruntu – statystyki

Niestety ponad połowa ankietowanych nie wiedziała, że takie badania można i powinno się wykonać, 40 % przyznało, że inne czynnik były ważniejsze w procesie decyzyjnym. Specjaliści twierdzą, że ok 10% gruntów w Polsce jest silnie zanieczyszczona.
Pamiętajmy że to nam, jako kupującym powinno zależeć na bezpieczeństwie swojej rodziny.

geotest.pl

ikm.org.pl

2018-06-20T14:10:26+00:00 Czerwiec 20th, 2018|zakup działki|0 Comments

Leave A Comment