Odbiór budowlany- jak go przeprowadzić?

Odbiór inwestycji to pewien sposób sprawdzenia w jakim stopniu wykonawca wywiązał się z zobowiązania określonego w umowie. Jeżeli okaże się, że coś nie spełnia wymogów umowy , mamy podstawy do wyznaczenie początku rękojmi za wady. To potwierdzenie przez inwestora, że wykonawca zrealizował wszystkie zobowiązania z określonym czasie.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym inwestor zobowiązany jest do opracowania projektu budowy, uzyskania pozwoleń na budowę i wykonanie odbioru robót budowlanych, przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Moment ten jest bardzo ważny, zarówno dla wykonawcy jak i odbiorcy. Wykonawca po wywiązaniu się z umowy ma podstawy tego tego, by żądać wynagrodzenia. Z drugiej strony, jeżeli wykonawca nie wykonał prac zgodzie z projektem, odbiorca ma prawo wymagać terminów rękojmi za wady.

Umowa na roboty budowlane powinna jasno określać kto i w jakim terminie będzie dokonywał odbioru inwestycji. Gdy wykonawca zgłosi zakończenie robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest dokonać ich odbioru. Ustalić jakość wykonanych robót wraz z wykazem ewentualnych wad, które powinny mieć wyznaczony termin usunięcia.
Najczęściej odbiór dokonywany jest przez przedstawiciela inwestora, w obecności kierownika budowy, kierowników robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedstawiciel może skorzystać z pomocy innych osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Z każdej czynności odbioru sporządzany jest częściowy i końcowy protokół, który potwierdza wykonaną pracę i stanowi podstawę do zapłaty za wykonaną usługę. W momencie dokonania odbioru końcowego robót budowlanych kończy się odpowiedzialność wykonawcy, a zaczyna inwestora, czyli właściciela.

Wyróżniamy trzy rodzaje odbiorów inwestycji mieszkaniowej: częściowy, końcowy i ostateczny.
– Odbiór częściowy, jak sama nazwa wskazuje dotyczy poszczególnych części wykonywanych prac. Warto zaznaczyć w umowie z wykonawcą, czy tutaj także obowiązuje okres rękojmi i gwarancji. Odbiór częściowy dokonywany jest na życzenie inwestora przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
– Odbiór końcowy to najczęściej moment przekazania gotowego budynku inwestorowi. Osoba dokonująca odbioru powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, bądź może skorzystać z pomocy osób z uprawnieniami specjalistycznymi np. cieplne, wentylacyjne, kanalizacyjne i gazowe. Nie można zapomnieć o gwarancji maszyn i urządzeń, o pozwoleniu na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji. Obie strony muszą dokonać prób zamontowanych urządzeń i maszyn, by potwierdzić ich prawidłowe działanie. Od momentu podpisania odbioru końcowego rozpoczyna się gwarancja całej inwestycji. Wszystko zapisane jest w formie protokołu, który wymienia ewentualne usterki i wady oraz jasno określa do kiedy powinny zostać usunięte. Odbiór końcowy nie wiąże się z wykonaniem całej umowy.
– Odbiór ostateczny odbywa się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony wskazują usterki, w przypadku ich braku wykonawca otrzymuje od inwestora dokument potwierdzenia odbioru ostatecznego.

Prawo budowlane nie reguluje dokładnych zasad dokonywania odbiorów, dlatego szczegółowe warunki muszą zostać jasno określone w umowie zawartej przez strony.

ikm.pl

2018-05-18T11:39:36+00:00 maj 10th, 2018|zakup mieszkania|0 Comments

Leave A Comment